PRIVACY VERKLARING

Meeuwis Administraties en Adviezen VOF, gevestigd aan de Nijverheidsstraat 13a in Oisterwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor deze privacyverklaring verwijzen wij naar de door het College Bescherming Persoonsgegevens verstrekte bevestigingen inzake de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gedagtekend 27/05/2005 met nr. 1284548 (klantenadministratie) en nr. m1284551 (personeels- en salarisadministratie).

Beveiliging van gegevens
Meeuwis Administraties en Adviezen VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Peter Meeuwis, functionaris Gegevensbescherming via info@meeuwis.nl.

DPIA
Het opstellen van een DPIA achten wij niet noodzakelijk: van de genoemde 9 criteria is binnen onze onderneming alleen sprake van het verwerken van gevoelige gegevens m.b.t. het voeren van salarisadministraties, hieronder vallen werknemer- en salarisgegevens. Deze zullen in een verwerkingsovereenkomst aan onze klanten worden medegedeeld.

Salarisadministraties
Een van onze kerntaken is het voeren van salarisadministraties. Binnen deze administraties wordt gewerkt met bijzondere persoonsgegevens, zoals salarisgegevens. Deze salarisgegevens worden uitsluitend gebruikt om voor werknemers van onszelf en van onze opdrachtgevers volgens de huidige wettelijke regelingen netto lonen te kunnen bepalen en uit te betalen, alsmede opgaaf te doen aan de door de wet geautoriseerde instanties die deze gegevens moeten verwerken. Ook hiervoor verwijzen we naar onze Verwerkingsovereenkomst tussen onze klanten en ons.

Bewaren van gegevens
Meeuwis Administraties en Adviezen VOF bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij uw gegevens heeft verzameld. Het bewaarbeleid is gelijk aan de wettelijke bewaarplicht voor administraties van particulieren/ondernemingen. Na deze bewaartermijn worden hardcopies gecertificeerd vernietigd. Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht worden na 2 jaar verwijderd. 

Verstrekken van gegevens aan derden
Persoonsgegevens verstrekken wij niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een opdrachtovereenkomst of wanneer dit wettelijk verplicht is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Meeuwis Administraties en Adviezen VOF  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om onze website te optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw rechten
U heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die uw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en u heeft het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Wanneer u gebruik wilt maken van één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag heeft, neem dan contact op via info@meeuwis.nl.

Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2021.